търсене

Търсене сред отворените данни за всички обществени поръчки, сключени в периода 01.01.2007 г. - 31.12.2015 г.

База данни   |  172 590

Договор дата / Договор № Предмет на поръчката Възложител Изпълнител Стойност
22 Дек 2015№ 1005-15-12 “Преконфигурация на изградената и внедрена система за ефективно управление на потока от клиенти в административната сграда на ТП на НОИ - Пловдив”. Териториално поделение "Социално осигуряване" на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ - Пловдив Ита Инженеринг ООД - София 237,00 лв.
22 Дек 2015№ 6846 „Сервизно обслужване на строителна и подемна техника JCB“ "Софийска вода" АД Си Ем Ел България АД 60 000,00 лв.
22 Дек 2015№ ПО-03-19 “Доставка чрез закупуване на технически и други средства за маркиране- боя, спрей, разредител, четки, клупи и креди”, за осъществяване на стопанската дейност на ТП “ДГС Рилски манастир” Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Рилски манастир към Държавно предприятие - Югозападно държавно предприятие /ДПЮЗДП/ - Благоевград Би енд би партнерс ООД 2 643,50 лв.
22 Дек 2015№ А-157 Доставка на 110 броя нови единични дизелови автобуси и специализирано оборудване към тях "Столичен автотранспорт"ЕАД - София ZHENGZHOU YUTONG BUS CO. LTD (ДЖЪНДЖОУ ЮЙТУН БУС КО. ЛИМИТИД) 33 436 087,00 лв.
22 Дек 2015№ 132 Доставка /покупка/ на електрическа енергия на свободния пазар "Столичен електротранспорт" ЕАД - София ЧЕЗ Трейд България ЕАД - София 8 020 000,00 лв.
22 Дек 2015№ РД-08-91 Ремонтно-възстановителни работи за осигуряване на експлоатационната и проектна сигурност на сгради от образователната инфраструктура в район „Люлин“, по пет обособени позиции: Обособена позиция № 1: "Изпълнение на ремонтно-възстановителни работи, предвидени в доклада за оценка на състоянието на сградата на 97 СОУ, район „Люлин“ от 2012 г., кв.14, м.“Люлин - 5 м.р.“, по плана на гр. София - Първи етап“, Обособена позиция № 2: "Изпълнение на ремонтно-възстановителни работи, предвидени в доклад от 2008 г. за оценка на състоянието на сградата на 55 ОДЗ „Иглика“, в УПИ II-за детска градина, кв.2, с идентификатор 68134.4361.133, м. „Люлин-4мр.“, по плана на гр. София“, Обособена позиция № 3: "Изпълнение на ремонтно-възстановителни работи за осигуряване на експлоатационната и проектна сигурност на строителната конструкция на 139 ОДЗ „Панорама“-филиал в УПИ I-за детска градина, с идентификатор по КК 68134.4359.45, кв.119, м. „бул. Сливница“ по плана на гр. София“, Обособена позиция № 4: "Изпълнение на ремонтно-възста Столична община - Район "Люлин" Електра ТИМ ООД - София 217 004,08 лв.
22 Дек 2015№ 2165 “ДОСТАВКА на течно гориво за отопление за нуждите на ОУ „Васил Друмев”, гр. Варна, ул. ”Любен Каравелов” № 60А, община Варна, област Варна” Основно училище/СОУ/ "Васил Друмев", гр. Варна - /Старо наименование - Средно общообразователно училище/СОУ/ "Васил Друмев", гр. Варна/ ДМВ ЕООД - Русе 82 680,00 лв.
22 Дек 2015№ 197-ФСАО-15 Доставка на автомобилни горива за моторни превозни средства, собственост на община Трявна за 2016 г. Община Трявна М-1 ЕООД - гр.Трявна 200 000,00 лв.
22 Дек 2015№ 15ДГ1255 Доставка на 1 (един) брой употребяван автомобил за нуждите на ОП "Общинска охрана - Община Пловдив". Община Пловдив Кузмов ООД, Пловдив 7 850,00 лв.
22 Дек 2015№ 2163 ДОСТАВКА на горива за зареждане на моторни превозни средства на общинска администрация в Община Сливо поле и звената на бюджетна издръжка, както и доставка на смазочни материали и масла за календарната 2016 година. Община Сливо поле, област Русе СОФИЯ-ГАЗ - ООД - Русе 122 782,50 лв.
Проектът „Отворени обществени поръчки” е осъществен от Института за пазарна икономика в партньорство с Висшето училище по застраховане и финанси с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на студентски иновации на Институт Отворено общество – София и Фондация Микрофонд – София